مراحل رسیدگی در شورای حل اختلاف

رسیدگی به پرونده های در صلاحیت شورای حل اختلاف در دو مرحله می باشد.

بله