اظهارنامه الزام به انتقال

اظهارنامه الزام به انتقال

مخاطبين محترم ( خانم ... به عنوان اصيل و قيم آقاي ...) به تجويز ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني مراتب ذيل رسما ابلاغ مي شود: همانطور كه مطلع هستيد مرحوم ... منزلي كه در آن ساكن هستيد ، واقع درخيابان بزرگمهر ...به شماره پلاك ثبتي ... بخش 5 ثبت اصفهان را با مشاركت مرحوم مادرشان خانم ... و برادرشان آقاي م  خريداري كرده است. در حال حاضر با توجه به فوت مرحوم مغفوره ...، دو نفر ديگر از وراث نيز ( آقايان علي وحسن ...) در ملك مذكور شراكت دارند. لذا مطابق اسناد موجود كه به رؤيت اينجانب رسيده ، شما بدون اجازه شركاء فعلي و تا تعيين تكليف حقوق موكلين حق تصرف ، انتقال و فروش ملك مذكور را نداريد. لذا دعوت مي شود با توجه به رابطه خويشاوندي نزديك في مابين ، ظرف مهلت يك هفته جهت توافق و انتقال رسمي سهم موكلين و تعيين تكليف ملك مذكور ، شخصا يا به همراه وكيل دادگستري خود به دفتر اينجانب مراجعه فرماييد. بديهي است در صورت عدم حضور و عدم توافق ، جهت حل اختلاف از طريق مراجع قضايي اقدام مي شود و كليه خسارات ناشي از دادرسي ، حق الوكاله ، كارشناسي و غيره به عهده شما مي باشد. (شماره تماس جهت هماهنگي 09132666928 ) سپاس رضا زيرك باش وكيل پايه يك دادگستري اصفهان

بله