دادخواست مطالبه وجه رسید عادی

دادخواست مطالبه وجه رسید عادی

رياست محترم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان با سلام احتراما" به استحضار مي رساند:

الف) خواسته اصلي: 1. موكل اينجانب آقاي مسعود ... به درخواست خوانده آقاي رحيم ... به جهت انجام امور تجاري از سال 99 تا اواخر 1400 شمسي در شهر اصفهان ، بدون اينكه مقروض باشد جمعا مبلغ 618 ميليون تومان به حساب آقاي عبداله... كه از اقوام خوانده رديف اول است واريز كرده است.

2. ليكن پس از واريز وجوه تاكنون برخلاف توافق خواندگان هيچ اقدام و فعاليت تجاري نكرده و پاسخگو نبوده و حتي عليرغم مراجعات مكرر و از دست رفتن ارزش پول موكل حاضر به استرداد اين وجوه نيستند.

3. قبل از طرح دادخواست براي خواندگان اظهارنامه اي نيز ارسال شد و درخواست شد كه با توجه به عدم انجام توافق و اقدام تجاري ، اصل پول و خسارات را از زمان واريز بپردازند كه تا كنون پاسخي ندادند.(به پيوست)

4. لذا از محضر عالي درخواست صدور حكم الزام خواندگان به استرداد اصل وجه به مبلغ 618 ميليون تومان به عنوان اصل خواسته با انضمام مطلق خسارات دادرسي شامل هزينه دادرسي حق الوكاله هزينه كارشناسي ، خسارت ناشي از توديع وجه تامين خواسته و ساير هزينه هاي ناشي از دادرسي مطابق ماده 265 قانون مدني و 519 الي 522 قانون ايين دادرسي مدني مي شود.

توضيح اينكه طبق ماده 3 قراداد پيوست محل مراودات مالي و محل اصلي انجام تعهدات اصفهان است

ب) تامين خواسته: همچنين نظربه اينكه تامين خواسته از اموال خواندگان به جهت امكان تعدي و تفريط ضرورت داشته تا پس از رسيدگي و صدور حكم در دعوي اصلي امكان اجراي آن فراهم باشد لذا بدوا با تقديم دادخواست حاضر صدور قرار تأمين خواسته و اجرا قبل از ابلاغ مورد استدعاست.

با تشكر و تجديد احترام **توضيح اينكه طبق ماده 3 قراداد پيوست محل مراودات مالي و محل اصلي انجام تعهدات اصفهان است**

بله