اظهارنامه الزام به ایفای تعهد

اظهارنامه الزام به ایفای تعهد

بسمه تعالي

با سلام مخاطب محترم جناب آقاي ...

مراتب ذيل مطابق ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني به شما ابلاغ مي شود:

همانطور كه مطلع هستيد مطابق مبايعه نامه في مابين به شماره 118469 مورخ 16.9.98 جنابعالي اقدام به پيش فروش يكدستگاه آپارتمان به موكل آقاي ... كرديد ليكن

اولا در تنظيم قراداد رعايت قانون خاص پيش فروش را نكرده ايد

ثانيا با وجود مراجعات مكرر و پرداخت به موقع و كامل اقساط وثمن از سوي موكل ، پس از گذشت چندين سال اقدام به ايفاي تعهدات قراردادي خود شامل: تكميل ، تحويل و تسليم ( كه موعد آن مورخ 30.11.99 بوده) و انتقال سند (كه موعد آن مورخ 30.11.1400 بوده) نكرديد.

لذا مطابق اين اظهارنامه اخطار مي شود ظرف سه روز هزينه هاي مربوط به تكميل ساخت و مصالح و تجهيزات و غيره را به پيمانكار و مالك و ساير ارگان هاي ذيربط شامل شهرداري ئ دارايي و غيره را واريز فرماييد در غير اينصورت با توجه به گذشت مدت زمان طولاني از موعد هاي مذكور ، موكل شخصا هزينه ها را پرداخت و كارهاي مذكور را انجام داده و سپس مبلغ اين هزينه ها و كليه خسارات وارد شده و قراردادي را به نرخ روز از شما مطالبه و اخذ خواهد نمود و همچنين حق شكايت از جرايم واقع شده موضوع قانون پيش فروش ساختمان براي ايشان محفوظ است. بديهي است در صورت طرح دعوي و شكايت هزينه هاي دادرسي ، حق الوكاله و مطلق خسارات دادرسي نيز به عهده شماست. سپاس

بله