فرم درخواست مشاوره قضایی و حقوقی

فرم درخواست مشاوره و رزرو نوبت

10درصد تخفیف سایت محاسبه و کسر می شود.

ِشما می توانید جهت مشاوره با رزرو نوبت به صورت غیر حضوری مشاوره بگیرید یا در دفتر وکیل حاضر شوید.

مراحل رزرو نوبت: 1.انتخاب مشاوره حضوری یا غیر حضوری

تذکر :در صورت عدم دریافت پیامک نوبت پس از حداکثر 2 ساعت به این شماره موبایل پیامک بدهید. 09139054495

*- کد ملی باید 10 رقم باشد
*- شماره تلفن همراه باید 11 رقم باشد
شماره کارت جهت واریز مبلغ 6037-9974-4394-2504
شماره حساب جهت واریز مبلغ 0357268628000
رضا زیرک باش بانک ملی