قبول وکالت خارج از دادگستری

قبول وکالت خارج از دادگستری

اشخاص می توانند برای تمام امور مالی و حقوقی خود از وکلا به عنوان متخصص و افراد مطلع و مجرب و تحصیل کرده بهره مند شوند حتی در اموری که خارج از دادگستری نیازمند پیگیری باشد از جمله امور شهرداری ,دارایی , انجام معاملات و... .

بله