اظهارنامه عدول از هبه

اظهارنامه عدول از هبه

بسمه تعالي مخاطب محترم مطابق ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني موارد ذيل رسما" ابلاغ مي شود: باسلام همانطور كه مي دانيد ، در مورخ 20.7.99 نصف امتياز يك واحد آپارتمان (سه دانگ) در پروژه پانيك 5 تعاوني مسكن فرهنگيان اصفهان ناحيه 5 اصفهان كه از سوي موكل در مورخ 10.3.99 خريداري شده بود ، به جنابعالي به طور شفاهي و مجاني و بلاعوض هبه شده و در همين امتياز نامه به شما انتقال و به قبض و اقباض و امضا و قبول شما رسيده است. در حال حاضر با توجه به ترك بي دليل زندگي و طرح شكايات و دعوي متعدد عليه موكل و ناسازگاري با ايشان ، موكل از اين هبه پشيمان شده و طبق اين اظهارنامه و ماده 803 قانون مدني اعلام مي شود كه از اين عقد هبه رجوع مي كند. لذا ظرف مهلت 24 ساعت از تاريخ ابلاغ با موكل هماهنگ و در محل تعاوني مسكن مال موهوبه (امتياز) را مسترد نماييد. بديهي است در صورت عدم مراجعه و استرداد از طريق مراجعه قضايي اقدام خواهد شد و همه خسارات نيز ناشي از طرح دعوا مطالبه مي شود. سپاس رضا زيرك باش وكيل پايه يك اصفهان ( تلفن تماس وكيل 09132666928)

بله