اظهارنامه برای مطالبات عادی

اظهارنامه برای مطالبات عادی

کاربرد اظهارنامه در مطالبات در صورتیکه از کسی طلبی طبق رسید عادی دارید ولی فعلا میخواهید اقدام نکنید یا مهلت بدهید بهتر است یک اظهارنامه با متن حقوقی به وی ارسال کنید تا بتوانید خسارت تاخیر را از زمان ارسال اظهارنامه بگیرید در غیر از تاریخ ارسال دادخواست خسارت محاسبه می شود.

بله