رای قطعی قابل اعتراض است؟

رای قطعی قابل اعتراض است؟

از لحاظ حقوقی رای قطعی از طرق عادی  قابل اعتراض نیست و قابل اجراست ولی گاهی از طرق فوق‌العاده قابل اعتراض است.

بله