زمان اجرای رای دادگاه

پس از قطیت رای در پرونده های حقوقی با درخواست محکوم له و یا وکیل وی و در پرونده های کیفری بدون نیاز به درخواست پرونده به شعب اجرای احکام ارسال می شود.

بله