باتوجه به حداقل دستمزدسال ۱۳۹۸حق بیمه های مشاغل آزاد،اختیاری ورانندگان درون شهری وبرون شهری بشرح زیرتعیین گردیده است:

حق-بیمه,مشاغل-آزاد,بیمه-اختیاری,رانندگان-درون-شهری,رانندگان-برون-شهری
12
آبان

باتوجه به حداقل دستمزدسال ۱۳۹۸حق بیمه های مشاغل آزاد،اختیاری ورانندگان درون شهری وبرون شهری بشرح زیرتعیین گردیده است:

 حداقل دستمزد روزانه 505/627 ریال
1⃣ حداقل دستمزدماهیانه 31 روز مبلغ 15/674/437ریال
2⃣ حداقل دستمزدماهیانه 30 روز مبلغ 15/168/810ریال
حداکثردستمزد روزانه 3/539/389 ریال
1⃣ حداکثردستمزدماهیانه 30 روز 106/181/670ریال
2⃣ حداکثردستمزدماهیانه 31 روز 109/721/059ریال
+ حق بیمه مشاغل آزاد درماههای 31 روزبراساس سه نرخ:
1⃣ نرخ 18% بدون درمان 2/821/399ریال
2⃣ نرخ 14% بدون درمان 2/194/422ریال
3⃣ نرخ 12% بدون درمان 1/880/933ریال
+حق بیمه مشاغل آزاددرماههای 30 روزبراساس سه نرخ:
1⃣ نرخ 18% بدون درمان 2/730/386 ریال
2⃣ نرخ 14% بدون درمان 2/123/634ریال
3⃣ نرخ 12% بدون درمان. 1/820/258 ریال
+درصورت استفاده ازدرمان سرانه درمان بابت هرنفر440/000ریال به حق بیمه های فوق اضافه میگردد.
+ حق بیمه اختیاری بشرح زیر:
1⃣ ماههای 31 روز. 4/232/098 ریال
2⃣ ماههای 30 روز 4/095/579ریال
+ حق بیمه رانندگان برون شهری حمل بارومسافربری کامیون واتوبوس، دارای حمایت یارانه دولت ،براساس 1/5 برابرحداقل دستمزد،بانرخ 27% که 13/5 درصدبرعهده راننده و13/5 درصدبرعهده دولت خواهدبودبشرح زیرتعیین گردیده است:
1⃣ درماههای 31. روز ماهانه 3/174/074 ریال سهم راننده
2⃣ درماههای 30 روز ماهانه 3/071/685 ریال. سهم راننده
 حق بیمه رانندگان برون شهری حمل بارومسافربری کامیون واتوبوس بانرخ 27% بدون حمایت یارانه دولت:
1⃣در ماههای 31 روز ماهانه 6/348/148 ریال
2⃣ درماههای 30 روز ماهانه 6/143/369 ریال
+ حق بیمه رانندگان حمل بار ومسافر درون شهری براساس 1/1برابرحداقل دستمزدبااستفاده ازحمایت یارانه دولت برمبنای 13/5درصدسهم راننده بشرح زیرتعیین گردید:
1⃣ درماههای 31روز ماهانه 2/327/654 ریال
2⃣ درماههای 30 روزماهانه 2/252/569 ریال
+ حق بیمه رانندگان وانت وکامیونت برون شهری باحمایت یارانه دولت براساس 1/2 حداقل دستمزد،برمبنای 13/5درصدسهم راننده بشرح زیرتعیین گردید:
1⃣ درماههای 31 روز ماهانه 2/539/259 ریال
2⃣ درماههای 30 روز ماهانه 2/457/348 ریال

 كانال اطلاعات حقوقى و قضايى تلگرام

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  12 آبان 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله