اوراق قضایی
08
آذر

اوراق قضایی در دادگاه ها

 درود بر شما

اوراق قضایی موجود در دفاتر دادگاه اوراق قضایی برگه های مخصوصی است که با اصول خاص خود تنظیم و طی تشریفات خاصی ابلاغ یا بایگانی و غیره می‌شود. شامل :( برخی الکترونیک شده)

۱_برگ دادخواست :که حتما باید اوراق مخصوص باشد که از دادگستری تهیه می‌شود و در مواردی به کپی آن ایراد می‌شود و کپی آن معتبر نیست. که شامل دادخواست بدوی ،دیوان عالی کشور و تجدید نظر میباشد .( در حال حاضر این اوراق منسوخ شده و کلیه درخواست ها الکترونیک ارسال می شود)

۲_شکوایه که لازم نیست حتما برگه اصل آن استفاده شود و از کپی آن نیز می‌توان استفاده نمود ‌‌.

۳_ برگه تحقیق از شاکی :یا برگ بازجویی که مشخصات شاکی درآن قید و سپس شکایت وی منعکس و به امضاء یا اثر انگشت وی می‌رسد.

۴_برگ تحقیق از متهم:که به وجود یا عدم وجود سابقه کیفری متهم در آن اشاره می‌شود و در حقوق و تکالیف متهم طبق قانون به او تفهیم می‌شود و پس از تکمیل مفاد شکواییه شاکی و دفاعیات او عینا نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت متهم وقاضی بازجو می‌رسد.

۵_برگ تحقیق از گواه : که اظهارات شاهد یا مطلعین محل در آن درج می‌شود.

۶_برگ التزام کفیل به معرفی مکفول(پایدان کیفری ):که نوعی تعهد است که کفیل تعهد می‌کند که مکفول را در سر موقع مناسب و هر موقع مرجع قضایی بخواهد و لازم بداند حاضر نماید .

۷_برگ التزام وثیقه گذار:که وثیقه شامل سپرده وجه نقد و سند میباشد .

۸_احضاریه :با برگ دعوت از شاکی متهم گواه مطلع به مرجع قضایی کیفری .

۹_برگ جلب یا برگ بازداشت:شامل برگ جلب سیار هم می‌شود که در این مورد شاکی هر موقع متهم را یافت می‌تواند وی را جلب کند .

۱۰_برگ بازداشت یا اعزام زندانی به زندان :که توسط دفتر تنظیم (با دستور قاضی دادگاه )و پس از امضاء قاضی به همراه متهم و توسط ضابط به زندان ارسال می‌شود،تا به موجب آن متهم بازداشت شود .

۱۱_برگ آزادی متهم از زندان، وقتی این برگ صادر می‌شود که متهم برائت یا موقوفی تعقیب یا منع تعقیب یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل کرده باشد .

۱۲_برگ منع بازداشت از ملک موضوع وثیقه

۱۳_کیفر خواست : همان خلاصه اقدامات جزایی قاضی دادسرا و نتیجه تحقیقات که ادعا نامه هم نامیده می‌شود که نشان از نظر دادیار یا بازپرس یا دادستان بر مجرم بودن متهم دارد .

۱۴_برگ ابلاغ قرار نهایی دادسرا: برای اعتراض به نتیجه نهایی دادیاری یا بازپرسی

۱۵_اظهارنامه

۱۶_فرم کنترل صحت و شرایط دادخواست

۱۷_ احضاریه دعوت به رسیدگی (برای یادآوری یک یا چند مطلب به منظور دعوت اصحاب دعوا )

۱۸_احضاریه

۱۹_اجرائیه :که ارسال آن شامل تشریفات خاص قانونی است .

۲۰_برگ صورت مجلس

۲۱_برگ آرم دار مکاتبات

۲۲_ دادنامه پاکنویس رآی دستی

۲۳_برگ آگهی

رضا زیرک باش وکیل پایه یک

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  08 آذر 1402


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله