قانون تملک آپارتمان ها
21
خرداد

لایحه دفاعیه به استناد قانون تملک آپارتمانها

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

با سلام وادب

احتراما اینجانب به وکالت از آقای ...مدیر قبلی ساختمان ...و آقای ....مدیر فعلی ساختمان مذکور در رابطه با دادخواست مطروحه از سوی خواهان های پرونده مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

بدوا قبل از ورود در ماهیت دو ایراد اساسی بر دعوای طرح شده وارد است؛

اولا ستون خواسته های دادخواست تقدیمی مربوط به اجرائیه شارژ معوق ساختمان... است که شخصیت حقوقی دارد لیکن دادخواست به اشتباه علیه شخص حقیقی به دادگاه مطرح شده است فلذا دادخواست به این نحو قابل استماع نیست.

ثانیا مطابق ماده تبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها پس از ابلاغ اظهارنامه خواهان فقط 10 روز وقت برای اعتراض در دادگاه را داشته است و دادخواست و دستور موقت درخواستی ایشان که بیش از یک سال بعد تقدیم شده خارج از مهلت وغیر قانونی می باشد تقاضای رد دعوا می شود.

دفاع در ماهیت موضوع:

  1. طبق اقرار خواهان ها درشرح دادخواست تقدیمی ملک موضوع دعوی از ابتدا این مشکلات را داشته بنابراین ایرادات ساختمان در دوران تصدی هیات مدیره حادث نشده و متوجه هیات مدیره و سایر مالکان استفاده کننده نبوده بلکه متوجه و به عهده سازنده مجتمع که از قضاء یکی از شرکاء سازنده ساختمان احدی از خواهانها یعنی آقای.... می باشد! پس چطور توقع دارند که هزینه های رفع این نقایص از سایر مالکین اخذ شود!
  2. 2. اظهارات دیگر خواهان ها در خصوص داغی کف آشپز خانه مورد تایید کارشناس نبوده و بی دلیل و صرفا مشاهده وضع موجود است.
  3. 3. خواهان ها تنها مالکی هستند که بابت شارژ بدهکارند و شارژ خود را سال هاست نداده اند لذا به فرض صحت ادعای آنها و توجه آن به هیات مدیره با توجه به عدم پرداخت شارژ از سوی خواهان ها و ایجاد مانع در مدیریت ساختمان ، خواهان ها اقدام علیه خود نموده اند و خود مانع انجام خدمات و نگهداری شده اند.
  4. 4. همانطور که مستحضرید مطابق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن مالکین موظفند در هرصورتی شارژ  خود را بابت امور جاری بپردازند و در حالیکه همه مالکین ساختمان شارژ خود را پرداخته اند درهیچ یک از مواد قانون تملک آپارتمان مجوزی به خواهان ها برای عدم پرداخت شارژ به دلایل مذکور در دادخواست داده نشده است. همچنین مستحضرید مدیریت مجموعه مستلزم همکاری و همیاری کل مالکین می باشد و در حالیکه ایشان حاظر نیستند حداقل شارژ خود را پرداخت کنند و با این کار مدیریت مجموعه را دچار از لحاظ مالی در امور جاری دچار مشکل نموده اند هیات مدیره با وجود چنین مالکانی چطور می تواند اقدام به تعمیرات اساسی مورد ادعای ایشان نماید.
  5. 5. طبق مواد 4 و 10 قانون تملک آپارتمان ها پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است
  6. 6. مطابق ماده 7 قانون مذکور هرگاه یک آپارتمان مالکین متعدد داشته باشد مکلفند را به عنوان نماینده معرفی کنند چون این مالکین به این الزام عمل ننموده اند تابع رای اکثریت مالکین هستند و رای اکثریت مالکین نسبت به آنها معتبر است و قابل اعتراض نیز نمی باشد.
  7. لذا از محضر عالی با توجه به مواد قانونی و دلایل مورد استناد فوق تقاضای رد دادخواست و دعوا و محکومیت ایشان به پرداخت جریمه دوبرابری طبق تبصره1 ماده 10 مکرر همان قانون با توجه به توقف غیر قانونی روند اجرایی می شود.        باسپاس رضا زیرک باش وکیل پایه یک دادگستری
  • توسط : رضا زیرک باش
  •  21 خرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله