سوگند نامه (منشور اخلاقی)

سوگند نامه (منشور اخلاقی)

بسم ا… الرحمن الرحیم

دراین موقع که می خواهم بشغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص ، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می نمایم.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  19 اسفند 1396


برچسب های مطلب

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

بله