اخبار و نوشته های حقوقی

18
مرداد
بسمه تعالي رياست محترم شعبه 109 دادگاه كيفري دو شهر اصفهان (مجتمع قضايي عدالت) با سلام در خصوص شكايت آقاي امير ... مبني بر خيانت در امانت از موكل آقا ي مهرداد...و در خصوص وقت رسيدگي مورخ 3.5.1401 سا...
30
تیر
بسمه تعالي رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان چهار مهال بختياري با سلام و احترام به استحضار مي رساند؛ اينجانب رضا زيرك باش به وكالت از آقاي م ر نسبت به دادنامه شماره 140232390000298889 صادره از شعب...
13
خرداد
نمونه اظهارنامه چک یا سفته بابت حسن انجام کار آقای ... جنابعالی در موقع استخدام موکل آقای ... یک فقره چک به شماره مورخ بانک به عنوان ضمانت حسن انجام کار اخذ نموده اید و پس ازآن که برای موکل حادثه ناش...بله