قرارداد مشارکت در کار
30
آذر

نمونه قرارداد تنظیمی در دفتر وکالت با موضوع مشارکت در کار

بسمه تعالی

قرارداد مشارکت در کار

این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی در خصوص انجام سفارشات پذیرفته شده جهت نقاشی روی ظروف .... بین خانم / آقای فرزند به آدرس که طرف اول نامیده می شود

و خانم / آقای فرزند به آدرس که طرف دوم نامیده می شود تنظیم شد و به شرح ذیل به توافق طرفین رسید؛

سرمایه مشارکت:کل سرمایه این مشارکت ......... ریال که تماما و نقدا از طرف اول قرارداد تامین گردیده است. و در صورت اتمام قرارداد یا فسخ آن به هردلیل این سرمایه متعلق به طرف اول بوده و به ایشان مسترد می گردد.

تعهدات طرفین:

1.هر یک از طرفین می تواند سفارش گیرنده باشد و در هر صورت سفارش گیرنده متعهد است که پس از تحویل سفارش و اخذ و وصول دستمزد از سفارش دهنده ، هزینه های انجام شده از جمله هزینه های جاری و سایر هزینه های انجام سفارش و پورسانت خود را به میزان در صد کسر نموده و سهم طرف دیگر را با کسر میزان مشارکت خود ، محاسبه و پرداخت نماید.

طرف دوم متعهد می شود سفارش ارجاع شده از سوی سفارش گیرنده را به کیفیت دلخواه سفارش دهنده اصلی و در اسرع وقت انجام دهد.

2.طرف دوم تا زمانی که این قرارداد باقی است حق ندارد به صورت انفرادی از محل دیگری سفارش بگیرد یا با شخص دیگری همکاری نماید مگر در صورت توافق طرفین این قرارداد.

3. انعقاد این قرارداد برای طرف دوم هیچ حقی در سرمایه اولیه ایجاد نمی کند و هریک از طرفین مسؤل بیمه مالیات و غیره می باشد.

 4. طرف دوم نمی تواند در هنگام انجام سفارش از انجام کار انصراف بدهد یا تعهدات خود را انجام ندهد و در صورت تخلف از این بند طرف اول می تواند به ازای هر تعداد سفارش مبلغ را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد اخذ نماید.

5. در صورت تخلف طرف دوم از تعهدات خود طرف اول می تواند به میزان خسارت وارد شده مطالبه خسارت نماید یا از سهم مشارکت طرف دوم کسر نماید.

6. وسایل و لوازم تهیه شده از سوی طرف اول و همچنین ظروف سفرش دهنده در ید طرف دوم تا زمان انجام کار و تحویل آن امانت می باشد و هرگونه تعدی و تفریط در آن خیانت در امانت و قابل پیگرد قضایی است.

طرف دوم در رابطه با انجام کاری که بر عهده دارد در مقابل سفارش دهنده اصلی مسئول و پاسخگو می باشد.

مدت قرارداد: از تاریخ    .... به مدت ماه ...سال... شمسی می باشد که این مدت قابل تمدید می باشد و تمدید آن ظهر و پشت همین برگ انجام می شود.

فسخ قرارداد: پس از انجام سفارش و تصفیه سهم طرف دوم ، طرف اول می تواند این قرارداد را هر موقع که بخواهد فسخ نماید. این قرارداد در دونسخه تنظیم و به امضا و تایید دوطرف رسید.

طرف اول طرف دوم شاهد 1 شاهد2

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  30 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله