شکایت,شکوائیه,کلاهبرداری,معامله معارض
18
اردیبهشت

نمونه شکایت کلاهبرداری

باسلام و عرض ادبو صلوات برمحمد مصطفی و خاندان مطهرش

احتراما به استحضار می رساند:

  1. آقای به موجب مبایعه نامه شماره مورخ یک دستگاه آپارتمان به اینجانب فروخته و اینجانب نیزمدتی بعد آن را به خانم ...فروختم.
  2. 2. بعد از گذشت حدود 5 سال به موجب رای شماره ... شعبه ... تجدیدنظر استان اصفهان و رای شماره .... شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان (هردو رای به پیوست شکایت ) معلوم شده که آقای ...قبل از فروش آپارتمان به اینجانب آپارتمان مذکور را به واسطه شخصی به نام آقای....که مالک رسمی ملک فوق بوده به شخص دیگری به نام آقای .... فروخته است.
  3. 3. طبق دادنامه های مذکور، مشتکی عنه رضایت و علم وآگاهی به وقوع قطعی این معامله داشته و با وجود اینکه در زمان فروش این آپارتمان نسبت به آن حقی نداشته است و آپارتمان به شخص دیگری فروخته شده بوده ، مال غیر را به جای مال خود معرفی نموده مجدادا آپارتمان مذکور را به اینجانب به صورت معارض با معامله قبلی اش فروخته است در صورتیکه حق انتقال و فروش آنرا نداشته است.
  4. 4. اکنون از سوی دادگاه تجدیدنظر شعبه ، کلیه اسناد رسمی مربوط به اینجانب و ایادی بعدی باطل شده است و ید بعدی اینجانب خانم ... ادعای غرامت سنگین معادل قیمت آپارتمان به نرخ روز را نموده است که از مبلغ ثمن دریافتی اینجانب بسیار بیشتر است و طبق اظهارنامه رسمی شماره .... این مبلغ و خسارات از متهم خواسته شد و ایشان هیچ پاسخی به آن ندادند و حاضر به جبران خسارات وارده نیستند.
  5. لذا مشخص است مشتکی عنه با قصد قبلی و سوء نیت مرتکب این اعمال شده است. بنابراین طبق این مدارک و دلایل و مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب و ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت در مورد معامله معارض ومواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اینجانب از اقای .... شکایت دارم و تقاضای تعقیب و مجازات محکومیت ایشان به پرداخت ضرر و زیان ناشی ازاین جرم از محضرتان می شود. با سپاس
  • توسط : رضا زیرک باش
  •  18 اردیبهشت 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله