اجرت المثل
26
آذر

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل

با سلام

احتراما خواهان خانم الف ، به استناد یک برگ صورت قباله نکاحیه عادی ، دادنامه قطعی الزام به تحویل و الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مرحوم ر، نظریه کارشناس و صورتجلسه تحویل ، مالک و ذینع دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی دوطبقه می باشد.

خواندگان دعوی خانم ب و آقا م به عنوان وراث محکوم علیه فوق از مورخ 10.11.1388 تا کنون بدون مجوز خواهان ، اقدام به تصرف وانتفاع ازکل 6 دانگ ملک موصوف از جمله 2 دانگ سهم خواهان نموده اند و بابت تصرفات خود و انتفاع از آن حاضر به پرداخت اجرت نیستند.

اکنون به استناد ماده 308 و 582 قانون مدنی تصرفات خواندگان در مال خواهان در حکم غصب می باشد و ایشان به موجب آیه شریفه قرانی لاضررو لاضرار، اصل 40 قانون اساسی ، ماده 320 قانون مدنی و سایر قوانین ، ضامن هستند.

لذا از محضر عالی تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 10.11.1388 تا زمان اجرای رای به انضمام محکومیت ایشان به پرداخت مطلق خسارت ناشی از دادرسی از جمله حق الوکاله و کارشاسی و غیره می شود. سپاس

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  26 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی