لایحه,سرقفلی,روابط موجر مستاجر,تعمیرات اساسی
19
دی

لایحه دفاعیه عدم ضمانت مالک در تعمیرات اساسی

با یاد و نام خدا

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

با سلام و ادب درخصوص پرونده کلاسه ...با وقت رسیدگی 9:30 جهت اثبات نا موجه بودن ادعا ی خواهان با ذکر مقدمه ای جهت ادای توضیح و تبیین موضوع ، جهات حقوقی لازم را به استحضار می رساند :

مقدمه : مورث موکل محوطه ای قدیمی شامل دکان و حیاط قدیمی واقع در ...را با تقاضای مستاجر به اجاره وی واگذارنموده ، با این شرط که هزینه های باز سازی آن را خود تقبل نماید و به غیر واگذار ننماید و به کار چاپ منحصرا اشتغال داشته باشد (با توضیح به اینکه هزینه ها اخذ نقشه پروانه ساخت عقب نشینی و عوارض ساخت ان برای مورث مقرون به صرفه نبوده) و این قرارداد متعاقبا با شرایط فوق الاشاره بارها تمدید و پس از سالها بخشی از محوطه را تغییر کاربری داده شده و موضوع تغییر کاربری بخشی از محل و ساخت بدون پروانه به کمسیون ماده 100 ارجاع که منتهی به صدور حکم تخریب می شود. در ادامه مستاجر علی رغم آنکه شرط اسقاط حق واگذاری را در اجاره نامه امضا کرده و پای بندی به آن شرعا معتبر بوده با توسل به دادگاه موفق به صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر شده و مقارن تخلف ساخت و ساز فوق الا شاره و واگذاری مورد اجاره به خواهان این پرونده آقای ... به موجب سند رسمی ، ایشان نسبت به رای کمسیون به دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی نموده و در واقع به رای کمسیون ماده 100 اعتراض می نماید که حکم به رد اعتراض وی صادر می شود متعاقبا با طرخ دعوا به ادعای اینکه شهرداری ساختمان را پلمپ کرده مطالبه سرقفلی مطالبه خسارت ناشی از بیکاری با شماره پرونده 910689 در شعبه 15 حقوقی درخواست می نماید که نتیجه نداشته و متعاقبا دعوی حاضر را طرح که به جهات زیر این ادعا موجه و منطقی و قانونی و شرعی نمی باشد. خواسته های مورد ادعای خواهان عبارتند از:

الف : الزام به تعمیرات اساسی

1 . طبق قرادادهای اجاره تنظیمی از ابتدا تا کنون هرگونه تعمیرات اساسی به عهده مستاجر و علت آن نیز در بالای به استحضار رسید و برای موجر مقرون به صرفه نبوده است که مبالغ زیادی هزینه کرده و ماهانه مال الاجاره مختصری احتمالا دریافت نماید. جز اینکه مستاجرخود حاضر و قادر به تعمیر بوده که به همین نحو در اجاره نامه ها قید شده است لذا ادعای خواهان منطبق با قراردادعادی وماده 10 قانون مدنی نمی باشد .

2 . بخشی از حیاط (مورد اجاره) توسط مستاجر قبلی تغییر کاربری داده شده و کمسیون ماده 100 حکم تخریب صادرنموده است و خواهان محترم این پرونده آقای .... آگاه به مسئله بوده و متعاقب انتقال به وی از رای کمسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که شکایت وی مردود اعلام شده است (پیوست دادنامه) بنابراین مستاجر جدید به این مسئله آگاه بوده است که اگر با توجه به شرط مندرج در قرارداد مایل به تغییر بوده با توجه به حکم کمسیون م 100 قادر به این کار نبوده لذا از این جهت هم این خواسته قانونی نبوده است.

3. اگر مفروض قضیه این نیز باشد که وی آگاه نبوده و مورد معامله معیوب بوده میتوانسته از حق خیار عیب خود بهره برده و قرارداد را فسخ کند مگر اینکه به لحاظ اشکال مورد اجاره که موضوع حکم ماده 100 ق ش قرار گرفته است به قیمت نازل خریده باشد ماده 477 ق م موید این امر می باشد و طبق ماده 486 ق م تعمیرات و کلیه مخارج که در عین مستاجره لازم است به عهده مالک است مگر انکه شرط مخالف شده باشد بنابراین شرط مذکور نافذ ست. همچنین مطابق ماده 19 قانون روابط موجر مستاجر سال56 مستاجر جدید از هر لحاظ قائم مقام مستاجر قبلی می باشد و موظف و متعهد به شروط قرارداد مستاجر قبلی می باشد.

ب - اجازه تغییر شغل :

1.تقاضای تغییر شغل نیز صریحا مخالف توافق طرفین بوده و این توافق بر طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و قطعا موجر مللاحظاتی را در نظر داشته که این شرط موضوع مذاکره بوده و بر آن مبنا قرارداد اجاره تتنظیم شده و خواهان پس از موفقیت در صدور حکم دادگاه به انتقال واگذاری به خود با وصف شرط خلاف آن در قرارداد ، چنین خواسته ای (تغییر شغل ) را مطرح کرده پس باید گفت اگر بتوان هر توافقی را با حکم دادگاه بی اثر نمود پس توافقاتی که در قرارداد اجاره بوده چه ارزشی داشته !؟ و چه اطمینانی موجر خواهد داشت که به حکم دادگاه از اعتبار خارج نشود ؟ خصوصا آنکه ماده 490 ق م نیز صراحتا بر این توافق تاکید دارد و ماده 490 ... عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شذه استعمال نماید.

2.از طرفی شغل مذکوردر قرارداد اجاره و موارد مشابه ان از جمله مشاغل منسوخه نمی باشد و امکان اشتغال به آن هنوز وجود دارد . لذا این خواسته ها قانونی و شرعی نیست و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر عدم استحقاق خواهان منطبق با مواد قانونی و عدالت می باشد.

باسپاس وکیل آقای ... رضا زیرک باش

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  19 دی 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله