خیانت
18
مرداد

لایحه دفاعیه خیانت در امانت

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 109 دادگاه كيفري دو شهر اصفهان (مجتمع قضايي عدالت)

با سلام در خصوص شكايت آقاي امير ... مبني بر خيانت در امانت از موكل آقا ي مهرداد...و در خصوص وقت رسيدگي مورخ 3.5.1401 ساعت 10 و30 دقيقه دفاعيات به شرح ذيل به استحضار مي رسد و درخواست برائت موكل مي شود:

1. مطابق اقرار نامه ( پيوست ) كه اصل آن موجود است آقاي امير...( شاكي پرونده) و آقاي مهرداد.... (موكل ) حساب دوران همكاري خود را كلا محاسبه و شاكي در اين سند اقرار كرده كه مبلغ 850 ميليون تومان به موكل بدهكار مي باشد! و قرار بوده شاكي تا مورخ 20.12.96 بدهي خود را به موكل بپردازد در غير اينصورت خسارت ديركرد و تاخير تاديه نيز به بدهي شاكي اضافه مي شده كه تا كنون شاكي نه تنها اقدام به پرداخت بدهي نكرده است ، حتي اقدام به طرح دعاوي و شكايات واهي عليه موكل مي نمايد و براي فريب دادگاه هيچ اشاره اي به بدهي سنگين خود به موكل نكرده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد دارنده و مالك چك موضوع شكايت موكل مي باشد و اين چك بلا محل بوده و برگشت خورده و موكل وجهي دريافت نكرده است و موكل پس از طي مراحل قانوني به طور اتفاقي مي تواند يك ملك در اين رابطه توقيف كند و حال شاكي بدون هيچ دليلي مدعي مالكيت چك و امانت بودن وجه آن شده است.

2. رسيد مورد استناد شاكي( ص 10 پرونده) جعل شده است. و در دوقسمت ذيل نسبت به آن ادعاي جعل داريم؛ اولا ؛ مبلغ از 900 هزار تومان به 900 (ميليون)تومان جعل شده. ثانيا قسمت (چك امانت) مشخص است با خط ديگراست و الحاق شده و جعلي است.

3. طبق مكتوبات ذيل همين رسيد يك چك 900 هزار توماني تحويل شده و هيچ اطلاعاتي شامل شماره و شعبه از چك مورد ادعاي شاكي در رسيد مورد ادعا ي شاكي قيد نشده و معلوم نيست منظور كدام چك است و اينكه اين رسيد كدام چك است. ( در دو خط انتهايي همين رسيد مشخص است اين چك 900 هزار تومان بوده و پاس شده و قيد شده كه مبلغ 700 هزارتومان بابت بدهي شاكي بوده است كه برداشت شده نه امانت.)

4. درهيچ كجاي رسيد مذكور قيد نشده كه وجه چك بايد به شاكي مسترد مي شده و حتي اگر واژه ها الحاق نشده بود و واقعا وجود داشت با وجود عدم قيد اينكه وجه چك بايد مسترد شود با وجود انتقال حقوق چك به موكل چطور شاكي اين ادعا را مي كند و چطور مي توان موضوع را با ماده قانوني خيانت در امانت منطبق نمود. .5. جالب است كه طبق اظهارنامه ارسالي شاكي(ص 21) مدعي است ((وجوه چك نزد موكل امانت است! ومبلغ آن را بدهكار مي باشيد)) پس اولا طبق اظهارنامه ، شاكي اقرار كرده وجه چك را امانت داده نه چك را درحاليكه اكنون مدعي است چك امانت بوده !!! ثانيا در همان اظهارنامه خطاب به موكل اقراركرده اين وجه را بدهكار هستيد نه اينكه چك امانت باشد!!! ثالثا آنچه معلوم است چيزي كه موكل داشته يك لاشه چك بلامحل بوده نه وجه و از مستندات پرونده مشخص است موكل بابت اين چك هيچ وجهي دريافت نكرده كه بخواهد مسترد نمايد بلكه يك ملك توقيف شده كه آن را هم شاكي به موكل نسپرده بلكه موكل توقيف كرده و رابعا محتوي اين اظهارنامه ارسالي شاكي با ديگر ادعاها در مدارك ، شكواييه و اظهارات ديگر شاكي كاملا متناقض وخود گوياي ادعاي و اتهام كذب و واهي ايشان است.

6. طبق رسيد عادي شاكي( ص 10 بعد از خط 13 ) تاريخ تحويل چك سال 96 بوده و بعد از سال 96 و تنظيم اقرار نامه موكل و شاكي هيچ مراوده مالي نداشته اند در صورتيكه شاهد به دروغ اعلام كرده كه چك در سال 97 تحويل موكل شده!(شهادت در ص 20 پرونده)

7. حسب اقرار شهود و شاكي (ص9 و 20) هر دو شاهد براي شاكي كار مي كردند و رابطه خادم مخدومي دارند و مشخص است از سر اجبار و جانبدارانه شهادتي كذب داده اند كه با اسناد موجود موكل كاملا متناقض است .

8. دلايل مورد استناد در كيفر خواست نيز دچار خدشه اساسي است. عليرغم صدور قرار منع تعقيب مستدل از سوي بازپرس محترم و اختلاف با داديار محترم ، معلوم نيست به چه دليل بازپرسي پرونده را براي حل اختلاف به دادگاه ارسال نكرده ! و بازپرسي بدون دليل نظر داديار محترم را پذيرفته. نظري كه صرف عدم حضور موكل را دليل مجرميت دانسته!!! در حاليكه صرف عدم حضور در هيچ كجاي قانون دليل وقوع جرم نمي باشد. ضمنا عذر عدم حضور موكل موجه است و (طبق تصوير پيوست) موكل در كشور ايران حضور ندارد تا بتواند در بازپرسي يا دادگاه حاضر شود و شاكي نيز با اطلاع از اين موضوع اقدام به طرح دعاوي و شكايات واهي ميكند تا به موكل هزينه وارد كند و در غيابش بتواند موكل را محكوم نمايد ليكن وظيفه سيستم قضايي بررسي دلايل و مستندات پرونده مي با شد كه همانطور كه نظر بازپرس محترم مشخص است با توجه به دلايل ابرازي اركان خيانت در امانت محرز نيست و داديار محترم اظهارنظر با پيشداوري دراين خصوص بدون دليل ، عدم حضور موكل را دال بر متواري بودن ايشان فرض نموده اند و نظر به مجرميت داده اند كه كاملا بر خلاف حقيقت ، قانون و اصول حقوقي است.

9. شاكي اقرار نموده كليه حق و حقوق چك موصوف را به موكل منتقل كرده است و اين اقرار صريح شاكي واسناد فعلي مثبت مالكيت موكل بر اين چك است و اين متناقض با ادعاي امانت بودن چك يا وجه آن است و و همانطور كه بازپرس محترم( در صفحه 46 پرونده) اشاره نموده اند راه قانوني وصول چك در صورت مشغله شاكي ، اعطاي وكالت بوده نه انتقال و به هرحال اين اسناد معتبر بوده و در هيچ دادگاهي باطل نشده و ممكن نيست كه اين موارد ناديده گرفته شود و بر خلاف اعمال حقوقي و ثبت شده خود شاكي و قاعده اقدام وي تصميمي اتخاذ شود.

لذا با توجه به دلايل متقن ابرازي فوق تقاضاي برائت موكل از اتهام واهي و بي اساس و بي دليل خيانت در امانت مي شود. سپاس

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  18 مرداد 1402


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله