لایحه,لایحه تجدیدنظرخواهی
30
آذر

لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری

بسمه تعالی

قضات محترم شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

با سالم وادب احتراما اینجانب به وکالت از آقای ....ضمن تقدیم وکالتنامه شماره 793353 مراتب اعتراض خود و موکلم نسبت به دادنامه شماره... را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

مقدمه : در سال .. . موکل آقای ... با اخذ مجوز قانونی و با رعایت اصول ایمنی و آموزشی برنامه ای رایگان و مفرح در میدان امام اصفهان اجرا نموده اند که دو ماه بعد شاکی این پرونده مدعی شده است که به علت استاندارد نبودن وسیله تفریحی دچار شکستگی شدیدی از ناحیه دست به شرح پرونده شده است. در نهایت موضوع به کارشناس ارجاع شده و کارشناس در غیاب موکل و بدون رویت و مشاهده وسایل اسباب اجرا شده و صرفا براساس اظهارات شاکی نظر به تقصیر 100 درصدی موکل داده است! و بر این اساس رای صادر شده و موکل محکوم به پرداخت دیه شده است. اکنون به شرح ذیل موکل به نظریه مذکور و دادنامه اصداری معترض است:

جهات تجدینظر خواهی:

الف( مخالف بودن رای با قانون :

1.شهود تعرفه شده کمتر از نصاب قانونی و شرعی اند (یک مرد و یک زن) همچنین هیچ دلیل قانونی دیگری مبنی بر وقوع جرم از سوی موکل وجود ندارد.

بنابراین انتساب موضوع به موکل محرز نمی باشد و ارجاع موضوع بررسی انتساب جرم به کارشناس در این خصوص برخالف قانون و نظر کارشناس دخالت در امر قضایی است.

2 .شهادت شهود اول آقای ... عینی یقینی نیست و وقوع حادثه ادعایی و لحظه فرود را ندیده است و صراحتا اعالم کرده بعد از حادثه دست دوستش را دیده است.(پیوست)

ب ( عدم اعتبار ادله و مدارک استنادی :

1.با توجه به عدم مشاهده وسایل از سوی کارشناس محترم نظر کارشناسی مستدل و متقن نمی باشد.

2 .تشک بادی که مورد استفاده بوده دارای باالترین استاندارد ها می باشد و زیر آن یک تشک 00 سانتی ابری هست که در فیلم ها قابل مشاهده نیست و با توجه به اینکه فرود روی این تشک بوده خارج از محوطه فرود لزومی به تشک دیگری نبوده است لذا لازم بوده این موضوع نیز کارشناسی شود تا مشخص شود آیا سانحه ممکن بوده در اثر عدم استاندارد یا عدم ایمنی وسایل باشد یا خیر

3.در فیلم مورد استناد شاکی چهره فردی که پرش دارد مشخص نیست و در آن لحظه فرود وجود ندارد این فیلم نمی تواند مثبت شکایت و نحوه فرود ایشان باشد.

ج )عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی موکل:

1 .در صورتیکه سانحه ای رخ می داد اشخاص موظف بودند که مجریان برنامه یا مامورین حاضر در محل را مطلع نمایند و با توجه به عدم هر گونه گزارش و دلیلی مبنی بر سانحه ادعای شاکی صرفا مستند شهادت دوستان خود است که با توجه به وضعیت اخلاقی فعلی جامعه اینگونه شهادت ها نمی تواند مستند اثبات این شکایت باشد و این موضوع علی رغم تذکر موکل مورد توجه دادگاه قرارنگرفته است.

2 .برخلاف اظهارات احدی از شهود و کارشناس همه شرکت کنندگان آموزش داده می شدند و نحوه صحیح فرود و خروج نیز آموزش و مکرر نظارت می شده بعد از آموزش افراد موظف بوده اند آموزش ها را به کار ببندند و اگر حادثه ای در اثر عدم رعایت این موارد برایشان اتفاق بافتاد تبعا خودشان مسئولند در کارشناسی این موضوع بررسی نشده

3 .همه اشخاصی که در برنامه شرکت می کرده اند تحت آموزش های الزم قرار گرفته اند حتی تابلو آموزشی نیز نصب شده است و زیر نظر افراد زبده و مربی اقدام به شرکت در برنامه نموده اند این موضوع در کارشناسی دیده نشده است و فیلم آن موجود است. (سی دی فیلم پیوست)

4 .با توجه به فیلم پیوست افراد برای فرود بایستی با پای خودشان جلو بیایند و فرود با سر غیر ممکن است و با وجود مربی امکان بروز حادثه صفر می باشد. لذا با توجه به موارد مذکور بدوا موکل منکر هرگونه حادثه ای می باشد و هیچ دلیلی نیز مبنی بر حضور شاکی در برنامه وجود ندارد و موکل به عنون منکر حاضر به اتیان سوگند می باشد و تقاضا می شود قضات محترم و عالی تجدیدنظر به کمیت و کیفیت شهادت به شرح فوق توجه فرموده و نسبت به برائت موکل رای صادر فرمایند در غیر اینصورت تقاضا می شود با اخذ توضیح از کارشناس محترم با توجه به موارد مذکور با ارائه نظر تکمیلی متقن در صد تقصیر ناشی از فعل شاکی و یا موکل یا عدم ایمنی وسایل مشخص و سپس نظریه تکمیلی صادرشود ویا موضوع به کارشناسان مربوط از جمله کارشناس ورزشی ارجاع شود. باسپاس

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  30 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله