آیین-دادرسی,دادگاه,ضمانت-اجرایی,حکم-قطعی
06
مهر

ضمانت اجرایی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه چیست؟

«طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقامی نمی تواند از اجرای حکم قطعی دادگاه ممانعت نماید و ضمانت اجرای تخلف از این ماده در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.»

 

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 

حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 (3) قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در موارد 576 و 577(4) قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است فلذا در مانحن فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه بی توافق محکوم له اجرای حکم به تاخیر بیفتد.

کانال اطلاعات حقوقی و قضایی

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  06 مهر 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی