فروش مال غیر,کلاهبرداری,معامله معارض
26
آذر

شکایت انتقال مال غیر ، فروش مال غیر ، کلاهبرداری ، معامله معارض

باسلام و عرض ادب و صلوات برمحمد مصطفی و خاندان مطهرش

احتراما به استحضار می رساند:

1. آقای س  به موجب مبایعه نامه شماره 90/43496 مورخ 94/3/31 یک دستگاه آپارتمان به اینجانب م  فروخته و اینجانب نیزمدتی بعد آن را به خانم ر   فروختم.

2. بعد از گذشت حدود 5 سال به موجب رای شماره 989970369102385 شعبه 9 تجدیدنظر استان اصفهان و رای شماره 96-00071 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان (هردو رای به پیوست شکایت ) معلوم شده که آقای س  قبل از فروش آپارتمان به اینجانب آپارتمان مذکور را به واسطه شخصی به نام آقای ق که مالک رسمی ملک فوق بوده به شخص دیگری به نام آقای م فروخته است.

3. طبق دادنامه های مذکور، مشتکی عنه رضایت و علم و آگاهی به وقوع قطعی این معامله داشته و با وجود اینکه در زمان فروش این آپارتمان نسبت به آن حقی نداشته است و آپارتمان به شخص دیگری فروخته شده بوده ، مال غیر را به جای مال خود معرفی نموده مجدادا آپارتمان مذکور را به اینجانب به صورت معارض با معامله قبلی اش فروخته است در صورتیکه حق انتقال و فروش آنرا نداشته است.

4. اکنون از سوی دادگاه تجدیدنظر شعبه 9 ، کلیه اسناد رسمی مربوط به اینجانب و ایادی بعدی باطل شده است و ید بعدی اینجانب خانم ر    ادعای غرامت سنگین معادل قیمت آپارتمان به نرخ روز را نموده است که از مبلغ ثمن دریافتی اینجانب بسیار بیشتر است و طبق اظهارنامه رسمی شماره 1398   3022 این مبلغ و خسارات از متهم خواسته شد و ایشان هیچ پاسخی به آن ندادند و حاضر به جبران خسارات وارده نیستند

لذا مشخص است مشتکی عنه با قصد قبلی و سوء نیت مرتکب این اعمال شده است.

بنابراین طبق این مدارک و دلایل و مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب و ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت در مورد معامله معارض و مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اینجانب از اقای س   شکایت دارم و تقاضای تعقیب و مجازات محکومیت ایشان به پرداخت ضرر و زیان ناشی ازاین جرم از محضرتان می شود.

با سپاس 

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  26 آذر 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله