خیاانت در امانت,سوء استفاده از سفید امضاء
11
خرداد

خیانت در امانت و سوء استفادها از سفید امضاء

بسمه تعالی

خیانت در امانت - سوء استفاده از سفید امضا

خیانت در امانت از جمله جرایمی است که در قوانین مختلفی به آن پرداخته و اشاره شده است که به طور مختصر به آن اشاره می شود:

1. ماده348 قانون تجارت در آخر ماده تخلف ازوظایف محول شده محازات خیانت در امانت در نظر گرفته شده است.

2. ماده 370 قانون تجارت در باب حق العمل کاری یا کمسیون درصورت تخلف مجازات خیانت در امانت دارد.

3. ماده 555 قانون تجارت حیف و میل اموال ورشکسته از سوی مدیر تصفیه مجازات مشابه خیانت در امانت دارد.

4. قانون ثبت اسناد و املاک ماده 28 در خصوص تخلف نماینده یا متولی ملک اوقافی نسبت به وظایف مجازات خیانت در امانت در نظر گرفته شده است.

5. مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود هرگونه اموال منقول و منقول غیراعم از سفته ، چک و... تحت هر عنوان اجاره امانت یارهن و...چه با اجرت یا بدون که قرار بوده آن مال مسترد شود خیانت در امانت بود و مجازات حبس دارد.

6. ماده 673 قانون مجازات نیز سوء استفاده از سفید امضاء سپرده شده را جرم دانسته و مجازات حبس برایش در نظرگرفته است.

7. ضمن اینکه افرادی که به جرم خیانت در امانت محکوم می شوند از برخی حقوق اجتماعی مثل عضویت در هیات مدیره شرکت ها ، نمایندگی مجلس و برخی مناصب دولتی و...می شوند.

پیروز باشید

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  11 خرداد 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی