اظهارنامه,قانون,موکل,استرداد,حق الوکاله
29
خرداد

اظهارنامه ثبتی چیست ؟ نمونه اظهارنامه ثبتی

اظهارنامه ثبتی چیست؟


اظهارنامه ثبتی برگ مخصوصی است چاپی و رسمی که دارای قالب مخصوصی است که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شده و در اختیار متقاضیان ثبت املاک قرار می گیرد. این فرم به منظور درخواست ثبت ملک تنظیم می شود.

 

در اظهارنامه ثبتی چه مواردی ذکر میشود ؟

 

  • نام و نام خانوادگی
  • شماره شناسنامه
  • کد ملی
  • محل صدور شناسنامه
  • نام پدر 
  • سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست 
  • محل اقامت مستدعی ثبت

 

نمونه اظهارنامه ثبتی :

 

مطابق ماده 156 قانون مدنی مراتب ذیل اخطار رسمی می شود;
موکلین مطلع شده اند با توجه به دادنامه های صادر شده شعبه .................. حقوقی اصفهان و... تجدیدنظر استان اصفهان آپارتمان فروخته شده به موکلین از جانب شما در سال .............. به پلاک ثبتی ..................... بخش یک اصفهان مستحق اللغیر بوده و قانونا قابل انتقال نبوده و سند قطعی انتقال نیز باطل است. لذا به این وسیله اخطار می شود ظرف10 روز ضمن هماهنگی در دفتر اینجانب حاضر شده و نسبت استرداد ثمن معامله و غرامات وخسارات به موکلین با ارزیابی قیمت فعلی ملک با نظر کارشناس به شرح مبایعه نامه اقدام نموده و رسید دریافت نمایید در غیر اینصورت از طرق قانونی اقدام و علاوه بر موارد مذکور سایر هزینه های تحمیلی به موکلین از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی و خسارات تاخیر تادیه و... نیز علاوه و مطالبه و اخذ خواهد شد.

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  29 خرداد 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیدگاه خود را ارسال کنید

بله