اجرت المثل ایام تصرف,املاک,وکیل دادگستری,اجاره,مطالبه
16
بهمن

اجرت المثل ایام تصرف چیست ؟

با سلام خدمت مخاطبین محترم و عزیز

اجرت المثل ایام تصرف چیست ؟

املاک و اموالی که افراد دارند یا در تصرف خودشان است یا در تصرف دیگری حال اگر این تصرف به صورت قانونی و با رضایت باشد معمولا در قالب اجاره منافع می باشد و به آن اجرت یا اجاره ماهانه تعلق می گیرد.

اگرتصرف غیر قانونی و بدون رضایت مالک باشد قانونا مشمول اجرتی معادل اجرتی است که در صورت انعقاد قرارداد عرفا قابل وصول بود می شود این اجرت عرفی را اجرت المثل می نامند که با جلب نظر کارشناس رسمی تعیین می شود.

مواردی هم هست که با وجود تنظیم اجاره نامه به جهت اتمام قرارداد اجاره باز اجرت المثل قابل دریافت و مطالبه است.

همچنین در صورتیکه تصرف با رضایت باشد ولی قراردادی وجود نداشته باشد و مالک قصد نداشته که محل را مجانی به تصرف بدهد می تواند تحت شرایطی اجرت المثل آن را دریافت نماید.

اجرت المثل املاک مشاعی نیز طبق شرایطی قابل مطالبه است.

در انتها یک نمونه از دادخواست اجرت المثل ایام تصرف تقدیم می شود. لازم به ذکر است با توجه به روند طولانی و پیچیده رسیدگی و اینکه معمولا یک موضوع را در دادگاه یکبار می توان مطرح نمود ، حتما قبل از مطالبه حقوق خود با وکیل دادگستری مشورت نمایید.

                                            نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف

خواهان : 

خواندگان :

خواسته : مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 2دانگ از 6 دانگ از تاریخ لغایت اجرای حکم مقوم به...

دلایل: سند مالکیت - کپی کارت - ملی کپی - رای بدوی - رای تجدیدنظر- وکالتنامه - نظریه کارشناس- پرونده کلاسه شعبه حقوقی اصفهان. - استشهادیه و شهادت شهود - جلب نظر کارشناس

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراما خواهان خانم ، به استناد سند مالکیت ...مالک و ذینع دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی دوطبقه می باشد و مطابق دادنامه در مورخ مرحوم به تحویل و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف تا مورخ 10 11 88 محکوم شده.

خواندگان دعوی خانم و آقای به عنوان وراث محکوم علیه فوق از مورخ 10.11.1388 تا کنون بدون مجوز خواهان ، اقدام به تصرف وانتفاع ازکل 6 دانگ ملک موصوف از جمله 2 دانگ سهم خواهان نموده اند و بابت تصرفات خود و انتفاع از آن حاضر به پرداخت اجرت نیستند.

اکنون به استناد ماده 308 و582 قانون مدنی تصرفات خواندگان در مال خواهان در حکم غصب می باشد و ایشان به موجب آیه شریفه قرانی و قاعده لاضررو لاضرار، اصل 40 قانون اساسی ، ماده 320 قانون مدنی و سایر قوانین ، ضامن هستند. لذا از محضر عالی تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 10.11.1388 تا زمان اجرای رای به انضام محکومیت ایشان به پرداخت مطلق خسارت ناشی از دادرسی از جمله حق الوکاله و کارشاسی و غیره می شود.

باسپاس

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  16 بهمن 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی